اخبار اداره کل بيشتر

خراسان جنوبی؛

صدور 29  تاییدیه ایمنی و کیفیت  آسانسور در تیرماه ماه

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان جنوبی :  در راستای استاندارد سازی و اجرای آزمون های اولیه و ادواری آسانسورهای منصوبه در ساختمان های دارای آسانسور در تیرماه ماه ، تعداد 29  تائیدیه گواهی ایمنی عملکرد آسانسور در استان با اعتبار یک ساله صادر شده است. 

بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد همه آسانسورهای نصب شده درکشور مشمول مقررات استانداردهای اجباری است و این موضوع به شهرداری های استان برای رعایت در صدور پروانه پایان کار ابلاغ شده است .
 قابل ذکر است انجام بازرسی های آسانسور فقط توسط شرکت های بازرسی کننده تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران صورت می گیرد و در این خصوص 4 شرکت بازرسی در زمینه بازرسی عملکرد آسانسورهای نصب شده در سطح استان فعالیت می کنند.