کیفیت تولید باید حتما به عنوان یک اصل مورد توجه باشد