گزارش تصویری بيشتر

حضور مدیر کل استاندارد استان در برنامه زنده ی تلویزیونی صبحانه از شبکه استانی خاوران

حضور مدیر کل استاندارد استان در برنامه زنده ی تلویزیونی صبحانه از شبکه استانی خاوران
1400/2/2 پنجشنبه