مشاهده تخلف و نقض قوانین اداری

توجه                                                                                        توجه

مراجعین محترم


در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا نقض قوانین اداری،مراتب را به صورت کتبی
 
)از طریق صندوق ستاد خبری حراست( و یا تلفن 32400486-056 اطلاع دهند.
                                                                           
حراست اداره کل استاندارد